Conflicterende situatie

Ons bedrijf is werkzaam als gevolmachtigde van verzekeringsmaatschappijen èn als provinciaal verzekeringsadviseur. Wij kennen een scheiding in de uit te voeren werkzaamheden. Maar desondanks kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze rol als gevolmachtigde en onze rol als provinciaal werkende vezekeringsadviseur.

Mocht zich een conflicterende situatie voor doen, dan hebben wij hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

– de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en de directie van Paul L’Ortye (Holding) B.V. zijn eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;

– indien de in ons handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist uiteindelijk de feitelijk leider en de directie van Paul L’Ortye (Holding) B.V. ;

– beslissingen om af te wijken van de in ons handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:

o   binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider en de directie van Paul L’Ortye (Holding) B.V.;
o   in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider en de directie van Paul L’Ortye (Holding) B.V. met schriftelijke toestemming van de volmachtgever.

– indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.

– in overige gevallen beslist de directie van ons kantoor.