Fraudebeleid

Vertrouwen

De basis voor verzekeren is vertrouwen. We vertrouwen erop dat je bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat je bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt. Jij vertrouwt erop dat wij je bij een schade helpen en je schade vergoeden. Onze manier van werken gaat uit van dit vertrouwen. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de aanvraag van een verzekering of een schademelding snel en soepel afhandelen.

Fraude

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vindt dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen we graag voorkomen door bij schadeclaims en bij verzekeringsaanvragen te kijken of deze terecht en juist zijn.

We gaan na met wie we te maken hebben

Bij de aanvraag van een verzekering gaan we na met wie wij zaken doen. We controleren altijd de identiteit van de aanvrager. Maar ook de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Dat doen we opnieuw als we een schadeclaim uitbetalen. We controleren dan ook of iemand op een sanctielijst staat.

Wat verstaan we onder fraude?

Onder fraude verstaan we het doelbewust benadelen van de verzekeraar ten voordele van de fraudeur of een derde persoon. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie aan Paul L’Ortye Yachtverzekeringen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Het veranderen van bedragen op nota’s
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was
 • Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet je bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier niet goed wat we bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact met ons op. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding. Of als je niet weet welke informatie je aan Paul L’Ortye Yachtverzekeringen moet doorgeven bij het indienen van een schadeclaim. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Coördinator fraudebeheersing

Paul L’Ortye Yachtverzekeringen heeft een coördinator fraudebeheersing die zich bezighoudt met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude.

Hoe sporen we fraude op?

We gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden we ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo controleren we op fraude

 • We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering
 • We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen
 • We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. We kunnen informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen

Een aantal onderzoeken voeren we zelf uit, maar een aantal ook niet. Voor sommige onderzoeken schakelt Paul L’Ortye Yachtverzekeringen externe onderzoeksbureaus in. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Wat doen we als er sprake is van een vermoeden van fraude?

Zodra we voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, brengen we de betrokken persoon hiervan op de hoogte. Dit kunnen we zelf doen, maar we kunnen ook een onderzoeksbureau vragen dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen we of we maatregelen treffen.

Welke maatregelen treffen we bij fraude?

Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

 • De schade niet vergoeden
 • De gemaakte (onderzoeks)kosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen
 • Alle lopende schadeverzekeringscontracten en eventuele andere contracten opzeggen
 • In de toekomst geen contracten meer met desbetreffende persoon aangaan.
 • Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in ons interne frauderegister
 • Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via stichtingcis.nl​. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen.
 • Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS.
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte doen bij de politie

Terugvorderen kosten

Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens a.s.r. ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen vanaf 15 december 2019 als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.

Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl

We doen aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Toch zullen we afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval aangifte doen. Wij kunnen ook aangifte doen als wij op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden hebben van fraude.

Informatie aan de fraudeur

Zodra wij voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokkene(n) hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen wij zelf doen, maar ook een onderzoeksbureau kan dit doen. De betrokkene(n) krijgt dan de gelegenheid verweer te voeren. Hierna bepalen we of er maatregelen getroffen worden.

Fraude melden?

Heb je het vermoeden dat een verzekerde of een andere relatie van Paul L’Ortye Yachtverzekeringen fraudeert? Dan kun je dat aan ons melden per mail of telefoon.